สัมมนา “กลยุทธ์การทำ CRM สมัยใหม่ในการสร้างฐานข้อมูลลูกค้า ด้วยระบบ CRM System”

กลยุทธ์การทำ CRM สมัยใหม่ในการสร้างฐานข้อมูลลูกค้าด้วยระบบ CRM System (Modern CRM Strategy for Customer Database Management by CRM System)

การสร้างฐานข้อมูลลูกค้าดูเหมือนเป็นสิ่งที่ผู้บริหารของทุกองค์กรต้องการเพียงแต่ไม่สามารถสร้างข้อมูลเหล่านั้นให้กลายเป็นองค์ความรู้เพื่อให้สอดรับกับทิศทางของผู้บริหารจริงๆได้การนำ CRM System มาใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงมิได้เป็นเพียงแค่การเก็บข้อมูลในระบบแต่ยังรวมถึงการมีกลยุทธ์ในการทำความเข้าใจกับลูกค้าสื่อสารและบริหารข้อมูลของลูกค้าอย่างเป็นระบบ ก่อนที่จะสามารถนำมาวิเคราะห์จนสร้างเป็นองค์ความรู้ที่จะทาให้ทุกคนในองค์กรสามารถนาไปใช้ได้จริง

กำหนดการจัดงานที่ผ่านมา
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ณ.ห้อง ส.อ.ท 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชั้น 4 โซนซี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

วิทยากร :
คุณ เกรียงไกร สุทธินราธร (ตำแหน่ง Co-Founder & Managing Director & Consulting Manager บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จำกัด)

Scroll to Top
Bitnami