Solutions

บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จำกัด นำเสนอระบบบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ระบบ Ai-CRM

 

Vertical Solutions

บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จำกัด นำเสนอระบบ Ai-CRM เพื่อเป็นระบบหลักในการบริหารข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ทั้งในด้านการตลาด, การขาย ตลอดจนการให้บริการ เพื่อช่วยสนับสนุนลูกค้าขององค์กร ในมุมมองต่างๆ และเพิ่มขีดความสามารถในการบริการให้กับองค์กร ประกอบกับการเป็นที่ปรึกษาในการวางระบบ CRM , สรุปและสนับสนุนการทำงานของ Solution นี้ ตั้งเเต่เริ่มต้นทำการจัดเก็บข้อมูล จนถึงการนำมาใช้งาน โดยทีมงานที่ปรึกษาของทางบริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จำกัด เพื่อให้สามารถนำระบบ Marketing Tools และ Service Support Tools นี้มาใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับองค์กรของลูกค้า

Advance Service Center

Consumer Loyalty

Multi-Company

Smart Email Marketing

Mobile On-The-Go

Enterprise Wide

Call to Action

Scroll to Top
Bitnami